Skip to content

Citáty o životním prostředí, depopulaci a novém světovém řádu

09/12/2009

Citáty o životním prostředí, depopulaci a novém světovém řádu


“Isn’t the only hope for the planet that the industrialized civilizations collapse? Isn’t it our responsibility to bring that about?” (Není kolaps industriální civilizace jediná naděje pro tuto planetu? Není naší odpovědností tomuto napomoct?)
– Maurice Strong, founder of the UN Environment Programme

“A massive campaign must be launched to de-develop the United States. De-development means bringing our
economic system into line with the realities of ecology and the world resource situation.” (Musíme provést masivní kampaň pro zastavení pokroku v USA. Odstranění průmyslu vyrovná ekonomický systém s realitou přírodních zdrojů přírodních zdrojů.)
– Paul Ehrlich, Professor of Population Studies
“The only hope for the world is to make sure there is not another United States. We can’t let other countries have the same number of cars, the amount of industrialization, we have in the US. We have to stop these Third World countries right where they are.” (Jediná naděje pro svět je, že nevzniknou další USA. Ostatní země nemůžou mít stejný počet automobilů a průmyslu, který máme v USA. Musíme zastavit země třetího světa přesně tam kde jsou.)
– Michael Oppenheimer, Environmental Defense Fund
“Global Sustainability requires the deliberate quest of poverty, reduced resource consumption and set levels of mortality control.” (Trvale udržitelný rozvoj vyžaduje kontrolovanou chudobu, redukci využívání přírodních zdrojů, a řízenou mortalitu.)
– Professor Maurice King

“We must make this an insecure and inhospitable place for capitalists and their projects. We must reclaim the roads and plowed land, halt dam construction, tear down existing dams, free shackled rivers and return to wilderness millions of acres of presently settled land.” (Musíme tuto oblast udělat nejistou a neschůdnou pro kapitalisty. Můsíme získat zpět ornou půdu, zastavit stavbu přehrad, zničit ty existující, osvobodit spoutané řeky a vrátit miliony akrů hospodářské půdy divočině.)
– David Foreman, co-founder of Earth First!

“Complex technology of any sort is an assault on human dignity. It would be little short of disastrous for us to
discover a source of clean, cheap, abundant energy, because of what we might do with it.” (Sofistikovaná technologie je svým způsobem útok na důstojnost člověka. Bylo by katastrofální, kdybychom našli bohatý zdroj levné, čisté a efektivní energie, protože nevíme, co ychom s ní mohli udělat)
– Amory Lovins, Rocky Mountain Institute

“The prospect of cheap fusion energy is the worst thing that could happen to the planet.” (Perspektiva levného fosilního paliva je to nejhorší, co mže tuto planetu potkat.)
– Jeremy Rifkin, Greenhouse Crisis Foundation

“Giving society cheap, abundant energy would be the equivalent of giving an idiot child a machine gun.” (Dát společnosti laciný zdroj energie ve velkém množství je jako dát retardovanému dítěti kulomet.)
– Prof Paul Ehrlich, Stanford University

“Our insatiable drive to rummage deep beneath the surface of the earth is a willful expansion
of our dysfunctional civilization into Nature.” (Naše nenasytná potřeba rýpat hluboko pod zemí je svévolná expanze naší disfunkční civilizace do Přírody)
– Al Gore, Earth in the Balance

“The big threat to the planet is people: there are too many, doing too well economically and burning too much oil.” (Velké nebezpečí pro planetu jsou lidé: je jich příliš, daří se jim dobře po eknomické stránce a spalují příliš mnoho pertoleje“)
– Sir James Lovelock, BBC Interview

“My three main goals would be to reduce human population to about 100 million worldwide, destroy the industrial infrastructure and see wilderness, with it’s full complement of species, returning throughout the world.” (Moje tři hlavní cíle jsou: redukce globální populace na 100 milionů, zničení průmyslové civilizace a nechat divočinu, se všemi biologickými druhy, volně se šířit po planetě.)
-Dave Foreman, co-founder of Earth First!

“Current lifestyles and consumption patterns of the affluent middle class – involving high meat intake,
use of fossil fuels, appliances, air-conditioning, and suburban housing – are not sustainable.” (Současný způsob života a konzumace střední třídy – konzumace masa, spotřeba fosilního paliva, užívání technických vymožeností, klimatizace a vlastnictví rodinných domů – nejsou udržitelné.)
– Maurice Strong, Rio Earth Summit

“All these dangers are caused by human intervention and it is only through changed attitudes and
behaviour that they can be overcome. The real enemy, then, is humanity itself.” (Všechna tato nebezpečí jsou zapříčiněné lidkou činností a pouze změnou hodnout a životních postojů lze tento problém překonat. Skutečný nepřítel je lidstvo.)
– Club of Rome, The First Global Revolution

“Mankind is the most dangerous, destructive, selfish and unethical animal on the earth.” (Lidstvo je nejnebepečnější, najdestrustiktivnější a nejsobečtější druh zvířete na světě.)
– Michael Fox, vice-president of The Humane Society

“Humans on the Earth behave in some ways like a pathogenic micro-organism, or like the cells of a tumor.” (Lidstvo je jako škodlivý mikroorganizmus, jako buňky nádoru)
– Sir James Lovelock, Healing Gaia

“The Earth has cancer and the cancer is Man.” (Planeta má rakovinu a tou rakovinu je člověk.)
– Club of Rome, Mankind at the Turning Point

“A cancer is an uncontrolled multiplication of cells, the population explosion is an uncontrolled multiplication of people. We must shift our efforts from the treatment of the symptoms to the cutting out of the cancer. The operation will demand many apparently brutal and heartless decisions.” (Rakovina je nekontrolované štěpení buněk, populační exploze je nekontrolovaná multiplikace lidí. Musíme posunout naše snahy od léčení symptomů ke skutečnému vyříznutí vředu. Tato operace si žádá řadu brutálních a bezcitných zásahů.)
– Prof. Paul Ehrlich, The Population Bomb

“A reasonable estimate for an industrialized world society at the present North American material standard of living would be 1 billion. At the more frugal European standard of living, 2 to 3 billion would be possible.” (Uvážený odhad pro industrializovanou společnost, vezmeme-li v potaz současný standart severní ameriky je jedna miliarda lidí. Pro lehce skromější evropany by to byly 2-3 miliardy)
– United Nations, Global Biodiversity Assessment

“A total population of 250-300 million people, a 95% decline from present levels, would be ideal.” (Celková populace v počtu 250-300 mil. lidí, 95% propad dnešního stavu by byl ideální)
– Ted Turner, founder of CNN and major UN donor

“… the resultant ideal sustainable population is hence more than 500 million but less than one billion.” (…ideální velikost populace na planetě je přez 500 milionů, ale míň než 1 miliarda)
– Club of Rome, Goals for Mankind

“One America burdens the earth much more than twenty Bangladeshes. This is a terrible thing to say in order to stabilize world population, we must eliminate 350,000 people per day. It is a horrible thing to say, but it’s just as bad not to say it.” (Jedna Amerika představuje pro zemi zátěž jako dvacet Bangladešů. Je strašlivé říct, že kvůli stabilizaci populace planety musíme odstranit 350000 lidí denně. Je to strašné prohlášení, ale je lepší než to neříct.)
– Jacques Cousteau, UNESCO Courier

“If I were reincarnated I would wish to be returned to earth as a killer virus to lower human population levels.” (Kdybych se reinkarnoval, přál bych si stát se vražedným virem, abych snížil velikost populace planety.)
– Prince Philip, Duke of Edinburgh, patron of the World Wildlife Fund

“I suspect that eradicating small pox was wrong. It played an important part in balancing ecosystems.” (Myslím, že odstranění viru neštovic byla chyba. Hrál velkou roli v balancování ekosystému.)
– John Davis, editor of Earth First! Journal

“The extinction of the human species may not only be inevitable but a good thing.” (Vyhlazení lidské rasy je pravděpodobně nejen navyhnutelné, je to dobrá věc)
– Christopher Manes, Earth First!

“Childbearing should be a punishable crime against society, unless the parents hold a government license. All potential parents should be required to use contraceptive chemicals, the government issuing antidotes to citizens chosen for childbearing.” (Mít děti by mělo být zločinem, dokud rodiči není vládou vystavena licence. Všichni potenciální rodiče by měli užívat chemicky sterilizovaní a vybraní jedinci by dostali protilátku.)– David Brower, first Executive Director of the Sierra Club

“In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill.” (Hledajíc nepřítele, který by nás spojil, přišli jsme s myšlenkou globálního oteplování: nedostatek vody, hladomory atd. jsou dostačující.)
– Club of Rome, The First Global Revolution

“We need to get some broad based support, to capture the public’s imagination… So we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements and make little mention of any doubts… Each of us has to decide what the right balance is between being effective and being honest.” (Potřebujeme masovou podporu, abychom podmanili fantazii veřejnosti… Tudíž často vyrukujeme s katastrofickými scénáři, simplifikovanými a dramatickými prohlášeními bez kritické analýzy. Každý z nás musí pro sebe rozhodnout poměr efektnosti vůči upřímnosti v tom c říká.)
– Stephen Schneider, Stanford Professor of Climatology, lead author of many IPCC reports

“Unless we announce disasters no one will listen.” (Dokud nevyhlásíme alarm, nikdo nás nebude poslouchat)
– Sir John Houghton, first chairman of IPCC

“It doesn’t matter what is true, it only matters what people believe is true.” (Nezáleží na tom, co je pravda, záleží na tom, jestli nám lidé věří.)
– Paul Watson, co-founder of Greenpeace

“We’ve got to ride this global warming issue. Even if the theory of global warming is wrong, we will be doing the right thing in terms of economic and environmental policy.” (Musíme využít téma globálního oteplování. I kdyby se ukázalo jako chybné, co do ekonomických a ekologivkých rozhodnutí děláme správnou věc.)
– Timothy Wirth, President of the UN Foundation

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s

%d bloggers like this: