Přejít k obsahu webu

Citáty o konspiraci a Novém světovém řádu

21/02/2010

„Je zbytečné to zapírat, protože je nemožné skrýt fakt, že velká část Evropy – celá Itálie a Francie a velká část Německa, a to nemluvím o dalších zemích – jsou pokryty sítí tajných společností, tak jako zemský povrch je nyní pokrýván železnicí.“
Benjamin Disraeli, premiér Spojeného království

“Vidíte, světu vládnou zcela jiné osoby, než jsou ty, které si představují lidé, kteří nevidí za kulisami.”
Benjamin Disraeli, premiér Spojeného království

„Dejte mi kontrolu nad (vytvářením) penězi národa a nezáleží mi na tom, kdo dělá jeho zákony“
Mayer Amschel Rothschild

„Těch málo, kdo by mohly pochopit systém budou buď zaujatí profitováním, nebo natolik závislí na jeho přízni, že nebude žádná opozice této společenské třídy, a na druhou stranu bude většina lidí mentálně neschopná pochopit neskutečnou výhodu, kterou skýtá derivace kapitálu za systému, že budou nést své břemeno bez stížností, a možná ani nebudou mít podezření, že systém je nepřátelský jejich vlastním zájmům.“
John Sherman

„Od doby kdy jsem vstoupil do politiky, byly mi svěřovány převážně názory mužů. Někteří z nejlepších mužů Spojených států na poli byznysu a průmyslu se bojí někoho a něčeho. Vědí, že existuje síla tak organizovaná, jemná, pozorující, propojená, kompletní a pronikavá, že je lepší mluvit o ní šeptem, je-li odsuzována“
Woodrow Wilson

„Věci se mají tak, jak vy i já víme, že finanční element z velké části vlastnil vládu Spojených států od doby Andrewa Jacksona. Historie ukazuje Andrewa Jacksona jako posledního čestného a nezkorumpovaného amerického prezidenta.“
Franklin D. Roosevelt

Síly finančního kapitálu mají další, dalekosáhlý plán, nic menšího než vytvořit světový systém finanční kontroly v soukromých rukou, který by byl schopen dominovat politickým systémům každého státu a ekonomiky celého světa. Tento systém má být ovládán ve feudálním stylu centrálními bankami světa jednajícími ve shodě, formou tajných smluv uzavíraných na častých soukromých schůzkách a konferencích. Vrcholem tohoto systému má být Bank for International Settlements (BIS) v Basileji ve Švýcarsku, soukromá banka vlastněná a řízená světovými centrálními bankami, které samy o sobě jsou soukromé korporace.“
Dr. Caroll Quigley – profesor historie na univerzitě v Georgetownu a mentor prezidenta Billa Clintona

„Nikdy bych nedal souhlas s vytvořením CIA v čtyřicátém sedmém roce, kdybych věděl, že vytvořím Americké Gestapo.“
Harry S. Truman

„Lincolnova smrt byla katastrofa pro křesťanství. Nebylo muže ve Spojených státech, který by se mu vyrovnal, bankéři znova šli ukořistit bohatství. Bojím se, že zahraniční bankéři se svým umem a vychytralými triky zcela ovládnou velké bohatství Ameriky a použijí je k systematické korupci celé civilizace.“
Otto von Bismarck

„Budeme mít Globální vládu, ať se nám to líbí nebo ne. Jedinou otázkou je jestli globální vlády bude docíleno skrze dobývání, nebo skrze konsensus.“
James Paul Warburg

„Vláda, která ustanovená pro lid, se dostala do rukou jejich bossů a zaměstnavatelů. Neviditelná říše byla postavena nad formy demokracie“
Woodrow Wilson

„Toto, a ne jiný, je původ všech tyranů: když se poprvé objeví, tváří se jako ochránce.“
Platón

„Jedna světová vláda a jeden měnový systém, pod trvalou nevolenou dědičnou oligarchií, která se sama vybrala mezi svými ve formě feudálního systému, jako to bylo ve středověku. V této věci Jednoho světa, bude populace redukována omezením počtu dětí na rodinu, nemocemi, válkami, hladomory, dokud nezbude 1 miliarda lidí, která se bude hodit vládnoucí třídě v přesně a jasně definovaných oblastech, a ta zůstane jako světová populace.
Nebude tu žádná střední třída, jenom vládci a služebníci. Všechny zákony budou jednotné v rámci právního systému světových soudů praktikujících stejný sjednocený zákoník, opírající se o policii Světové vlády a spojenou armádu k prosazování zákonů ve všech bývalých zemích, kde už neexistují žádné hranice. Systém bude na základě sociálního státu, ti kteří jsou poslušní a podřízení Světové vládě budou odměněni podmínkami k žití a ti, kteří jsou vzpurní, budou jednoduše hladovět, nebo budou prohlášeni za psance, jako cíl pro každého kdo je chce zabít. Soukromé vlastnictví zbraní všeho druhu bude zakázáno.“
Dr. John Coleman, Conspirators Hierarchy

„Přirozeně nevěřím americkým novinám. Cítím tu masu lží, vím že většina zdrojů je naprosto nedůvěryhodných.“
Ezra Pound

„Válka o osvobození čínského lidu, kterou dnes bojujeme, je součástí širší  války pro svobodu všech lidských bytostí a nezávislé, šťastné a liberální Číny, pro jejíž založení bojujeme, a ta bude součástí (toho) nového světového řádu.“
Mao Tse-Tung 1937

“Od času Spartaka, Weishophfa, Karla Marxe, Trotského, Belacoona,
Rosy Luxenburgové a Emy Goldmanové, tato konspirace se stále rozrůstala. Tato konspirace hrála zřejmou a definitivní roli v tragédii francouzské revoluce . Byla zdrojem každého podvratného hnutí v 19. století. A nyní, nakonec, tato banda výjimečných osobností z podsvětí velkých evropských a amerických měst dostalo ruský lid do svých spárů a stalo se absolutními pány této obrovské říše.
Winston Churchill

“… když se bude zdát, že vše bude směřovat k sociální demokracii, budou stále velké odklady a zklamání, než se stane efektivním a všeobecně prospěšným světovým systémem. Nespočetné množství lidí… bude nenávidět nový světový řád… a zemřou v protestu proti němu. Když se snažíme pochopit jeho slibované dobro, musíme mít na paměti nechuť k němu, často od galantních a dobrotivě vzhlížejících lidí.”
H. G. Wells, The New World Order, 1939

“Jestli do této země přijde tyranie a útlak, přijde pod rouškou války proti vnějšímu nepříteli.”
James Madison, prezident USA

“ Moderní filozof kdysi prohlásil: “pouze Bůh nás zachrání” – ano, jediná skutečná naděje dnešního člověka je obnovení jistoty, že jsme zakořenění v zemi a zároveň v kosmu.  Toto vědomí nám dává možnost sebe-transcendence. Politikové na mezinárodních fórech  můžou tisíckrát opakovat, že základ nového světového řádu je musí být univerzální respekt pro lidská práva, ale to nebude  znamenat nic, pokud tento imperativ nebude kořenit v našem respektu k Bytí, k zázraku univerza, k zázraku přírody a k zázraku naší vlastní existence. Pouze ten, kdo se oddává autoritě univerzálního řádu a stvoření, kdo si cení práva být jeho součástí, může upřímně cenit sebe a svých bližních a tím i respektovat jejich práva.”
Václav Havel

“Individuum je handikapováno v momentě, kdy se setká s konspirací tak monstrózní, že nemůže uvěřit tomu, že existuje.”
J. Edgar Hoover

Po více než století se ideologičtí extrémisté na obou stranách politického spektra snažili na základě často publikovaných incidentech útočit na rodinu Rockefellerů kvůli výjimečnému vlivu, který má na americké politické a ekonomické instituce. Někteří dokonce věří, že jsme součástí tajného spolku, který pracuje proti zájmům Spojených států a charakterizují moji rodinu jako “internacionalisty”, kteří konspirují s jinými po světě, aby vytvořily více integrovanou globální politickou a ekonomickou strukturu – jeden svět, chcete-li- Jestli mne obviňují z tohoto, přiznávám vinu, a jsem na to pyšný.
David Rockefeller (vlastní memoáry)

“Brzy nastane globální transformace. Vše co potřebujeme je velká krize a národy uznají nový světový řád.”
David Rockefeller

“Federální rezerva jednoznačně způsobila Velkou depresi snížením objemu měny v cirkulaci o třetinu během let 1929 – 1933.”
Milton Friedman, vítěz Nobelovy ceny za ekonomii

“Problém, který se táhne po staletí, a o který dříve či později proběhne boj, je moc lidu versus moc bank.”
Lord Acton

“Nebylo to náhodné, byla to pečlivě naplánovaná událost. Mezinárodní bankéři zde chtěli vytvořit zoufalé podmínky, aby se mohly stát pány nás všech.”
Louis McFadden o Velké depresi

“Celý svět stojí proti monolitické konspiraci, která se opírá hlavně o skryté prostředky, aby šířila sféru svého vlivu – zakládá se na infiltraci namísto invaze, na podvratné činnosti namísto voleb, na zastrašování namísto svobodné volby, na partyzány v noci namísto armád ve dne.  Je to systém, který upsal velké lidské a materiální zdroje do budování pevně upletené, vysoce efektivní mašinerie, která kombinuje armádní, diplomatické, zpravodajské, ekonomické, vědecké a politické operace .”
John F. Kennedy (před svým zavražděním)

„Vládnoucí třída má školy a tisk pod palcem. To umožňuje hýbat pocity davů.“
Albert Einstein

“Fetiš suverenity je v povědomí veřejnosti stále tak silný , že se šance na získání veřejného mínění pro myšlenku zařazení Ameriky do nadnárodních organizací zdá být malá. Přístup, který bude používat vzdělávací systém, v tom bude hrát velkou roli.”
Koncil pro mezinárodní vztahy (CFR)

„Není mým úmyslem pochybovat o tom, že doktrína Illumináti a jakobínské principy nejsou ve Spojených státech rozšířeny. Naopak, nikdo není více potěšen nežli já… Myšlenka, kterou jsem chtěl formulovat, je to, že nevěřím, že zednářské lóže by v zemi měli, jako spolky, propagovat diabolické myšlenky prvních, či škodlivé principy druhých (jestli je lze takto rozlišovat). Jednotlivci  to mohli učinit, nebo zakladatel, či nástroje vytvořené za účelem vytvoření demokratických společností ve Spojených státech, mohl mít tento účel a skutečně chtěli oddělit lid od jejich vlády, to je naprosto evidentní.“
George Washington

„Věřím, že bankovní instituce jsou větším nebezpečím pro naše svobody, než skutečné armády. Už nyní vytvořily vrstvu bohaté aristokracie, která je hrozbou pro vládu. Moc vydávání peněz by ji měla být odebrána a předána lidem, pouze těm skutečně náleží.“
Thomas Jefferson

“Pokud by americký lid někdy dovolil soukromým bankám kontrolovat měnu, bude to nejdřív inflací, potom deflací – banky a korporace narostou okolo nich a budou  usurpovat jejich majetek, až nakonec se jejich děti probudí jako bezdomovci a kontinent jejich otců bude dobit.”
Thomas Jefferson

„Co se týče růstu populace, máme tři způsoby jak zajistit společnost . První je plánované rodičovství, druhá volba jsou infantiády a destruktivní války a třetí je poznatek, že populace nemůže být stabilizovaná, dokud nebudeme mít globální vládu. Tj. dokud mocnost, nebo skupina mocností  nevyjde vítězně a nezaloží jednu vládu pro celý svět, která bude disponovat silnou armádou, není pochyb o tom že  úroveň civilizace musí postupně mizet…“
Bertrand Arthur William Russell, The Scientific Outlook

“Není kolaps industriální civilizace jediná naděje pro tuto planetu? Není naší odpovědností tomuto napomoct?”
Maurice Strong, iniciátor environmentálního programu pro UN

“Jedna Amerika představuje pro zemi zátěž jako dvacet Bangladešů. Je strašlivé říct, že kvůli stabilizaci populace planety musíme odstranit 350000 lidí denně. Je to strašné prohlášení, ale je lepší než to neříct.”
Jacques Cousteau, ředitel UNESCO

“Hledajíc nepřítele, který by nás spojil, přišli jsme s myšlenkou globálního oteplování: nedostatek vody, hladomory atd. jsou dostačující.”
Club of Rome, The First Global Revolution

“Potřebujeme masovou podporu, abychom podmanili fantazii veřejnosti… Tudíž často vyrukujeme s katastrofickými scénáři, simplifikovanými a dramatickými prohlášeními bez kritické analýzy. Každý z nás musí pro sebe rozhodnout poměr efektnosti vůči upřímnosti v tom co říká.”
Stephen Schneider, stanfordský profesor klimatologie, autor mnoha zpráv IPCC

Vědomá a inteligentní manipulace organizačních návyků veřejnosti je důležitý element v demokratické společnosti. Ti, kdo manipulují neviditelné mechanizmy společnost tvoří neviditelnou vládu , která je skutečným vládcem naší země.
Edward Bernays, zakladatel moderní propagandy (PR), Freudův synovec

„(Irák)… je vynikající příležitosti ke kroku k historické epoše mezinárodní kooperace. Z těchto těžkých časů… může povstat nový světový řád.“
G. H. W. Bush

„Nesmíme nikdy tolerovat nehorázné konspirační teorie ohledně útoku 11. 9. 2001, jsou to zlovolné lži, které se snaží odvést pozornost od teroristů, od těch, kdo jsou viní.“
George W. Bush

Čtenářům doporučuji přednášku o konspiracích známého politologa Michaela Parentiho v mp3.

Další přeložené citáty:

Federální rezerva – kreatura z Jekyllova ostrova (citáty o banksterech a Federální rezervě)

Vědecká manipulace reality (citáty z kihy Bertranda Russella)

Citáty o životním prostředí, depopulaci a novém světovém řádu

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: